Finalized Rewards

Epoch

Staking

1

200K AEVO

2

200K AEVO

3

200K AEVO

4

200K AEVO

5

200K AEVO

6

200K AEVO

7

200K AEVO

8

200K AEVO

9

200K AEVO

10

100K AEVO

11

100K AEVO

12

100K AEVO

13

100K AEVO

14

100K AEVO

15

100K AEVO

16

Last updated